— IP 112.22.12.*的测速报告 —

当前只显示最近10条测试结果,你可以通过测速记录来查看更多的测试结果。

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 112.22.12.* 2.59 Mbps 0.63 Mbps 苏州 2018-12-12 19:15:18 云测节点
2 112.22.12.* 4.14 Mbps 0.41 Mbps 苏州 2018-12-12 19:16:50 云测节点
3 112.22.12.* 4.14 Mbps 0.41 Mbps 苏州 2018-12-12 19:16:50 云测节点
4 112.22.12.* 5.26 Mbps 0.79 Mbps 苏州 2018-12-12 19:17:52 云测节点
5 112.22.12.* 9.02 Mbps 9.34 Mbps 苏州 2018-12-12 19:22:00 云测节点
6 112.22.12.* 90.97 Mbps 24.56 Mbps 苏州 2018-12-12 22:47:45 云测节点
7 112.22.12.* 86.01 Mbps 24.49 Mbps 苏州 2018-12-12 22:48:41 云测节点
8 112.22.12.* 27.34 Mbps 12.36 Mbps 苏州 2019-04-06 22:41:30 湖北电信

— 附近邻居的测速报告 —

No IP 下载速度 上传速度 所在区域 测试时间 测速节点
1 112.22.12.* 49.77 Mbps 52.04 Mbps 苏州 2019-03-28 20:31:48 浙江移动
2 112.22.12.* 2.59 Mbps 0.63 Mbps 苏州 2018-12-12 19:15:18 云测节点
3 112.22.12.* 4.14 Mbps 0.41 Mbps 苏州 2018-12-12 19:16:50 云测节点
4 112.22.12.* 4.14 Mbps 0.41 Mbps 苏州 2018-12-12 19:16:50 云测节点
5 112.22.12.* 5.26 Mbps 0.79 Mbps 苏州 2018-12-12 19:17:52 云测节点
6 112.22.12.* 9.02 Mbps 9.34 Mbps 苏州 2018-12-12 19:22:00 云测节点
7 112.22.12.* 90.97 Mbps 24.56 Mbps 苏州 2018-12-12 22:47:45 云测节点
8 112.22.12.* 86.01 Mbps 24.49 Mbps 苏州 2018-12-12 22:48:41 云测节点
9 112.22.12.* 10.32 Mbps 12.13 Mbps 苏州 2019-01-23 22:00:20 云测节点-CN
10 112.22.12.* 47.67 Mbps 101.9 Mbps 苏州 2019-03-22 19:05:06 浙江移动
869| 954| 649| 354| 303| 634| 783| 948| 199| 392|